จังหวัดมหาสารคาม

ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สะดืออีสาน)

แผนที่มหาสารคาม

อาณาเขต

เส้นทางคมนาคม

ทางรถยนต์

มีทางหลวงแผ่นดินผ่านพื้นที่จำนวน 5 สาย ได้แก่

ทางรถทัวร์

บขส.,นครชัยแอร์,รุ่งประเสริฐทัวร์,ชาญทัวร์

ทางเครื่องบิน

มี 2 สายการบินให้บริการ กรุงเทพ(ดอนเมือง)-มหาสารคาม(ลงเครื่องที่ สนามบินขอนแก่นหรือสนามบินร้อยเอ็ด)

นกแอร์-มหาสารคาม

กรุงเทพ(ดอนเมือง) - มหาสารคาม(เสริมไทยคอมเพล็กซ์)

นกแอร์ ดอนเมือง-มหาสารคาม

มหาสารคาม(เสริมไทยคอมเพล็กซ์) - กรุงเทพ(ดอนเมือง)

นกแอร์ มหาสารคาม-ดอนเมือง

แอร์เอเชีย-มหาสารคาม

กรุงเทพ(ดอนเมือง)-มหาสารคาม(โรงแรมตักสิลามหาสารคาม)

แอร์เอเชีย ดอนเมือง-มหาสารคาม

มหาสารคาม(โรงแรมตักสิลามหาสารคาม)-กรุงเทพ(ดอนเมือง)

แอร์เอเชีย มหาสารคาม-ดอนเมือง
*เที่ยวบินนี้ไม่ใช่เที่ยวบินตรง บริการลงเครืองที่สนามบินขอนแก่น,สนามบินร้อยเอ็ด แล้วต่อด้วยรถของสายการบิน ตรวจสอบเที่ยวรถและเที่ยวบินได้ที่ การเดินทางจากกรุงเทพไปมหาสารคามโดยรถทัวร์และเครื่องบิน

สถานที่ท่องเที่ยวมหาสารคาม

แหล่งท่องเที่ยวทางประเพณีและวัฒนธรรม มีดังนี้

พระธาตุนาดูน

1.พุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาตุนาดูนตั้งอยู่ที่บ้านนาดูน เขตอำเภอนาดูน เป็นเขตที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต พราะบริเวณนี้ได้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน

พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี

ตั้งอยู่ที่บ้านนาดูน เขตอำเภอนาดูน อยู่ทางด้านทิศใต้ของ พระบรมธาตุนาดูนจัดแสดงประวัติการค้นพบและความเป็นมาของพระธาตุนาดูน จำลองสถูปสำริดพระบรมสารีริกธาตุ พระพิมพ์นาดูน แผนผังบริเวณพระบรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน

พิพิธภัณฑ์ มมส.(MSU Museum)

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนพ.ศ.2542 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน พิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์

งานนมัสการพระธาตุนาดูน

อําเภอนาดูนเป็นงานประจำปี ซึ้งจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เพื่อเป็นการนมัสการองค์พระธาตุ ในงานมีขบวนแห่งประเพณี 12 เดือน การแสดงตำนานนครจำปาศรี

งานบุญเบิกฟ้า

จัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ถือเป็นประเพณีประจำปีของชาวมหาสารคาม และเป็นเอกลัษณ์ของจังหวัด ซึ่งมีแนวความคิดที่ฟื้นฟูเกี่ยวกับการทำนา เพื่อให้คนทั้งหลายได้ตนักถึงความสำคัญของชาวนา และการบำรุงดิน อันเป็นหัวใจสำคัญของการผลติข้าว กำหนดจัดงาน 10 วัน 10 คืน

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

จัดขึ้นในเดือน 6 ของทุกปี ที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่

งานออนซอนกลางยาว

เป็นงานประจำปีของชาวอำเภอวาปีปทุม ซึ่งเกือบทุกหมู่บ้านมีคณะกองยาว และมีการผลิตกลองยาวเสียงดี ไว้สำหรับประกวดกลองยาวชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจะจัดหลังวันมาฆบูชาประมาณ 1 เดือน หรือประมาณกลางเดือนมีนาคมของทุกปี

งานประเพณีแข่งเรือยาว ลอยกระทง ล่องเรือไฟ

เป็นงานประเพณีชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมากระทั่งปัจจุบัน จะจัดขึ้นในวันออกพรรษา สถานที่จัดบริเวณบึงบอน ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย

งานบุญพาข้าวลิง

หรือเลี้ยงอาหารลิง เป็นงานประจำปีของชาวอำเภอโกสุมพิสัย ยึดเอาวันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็นวันจัดงาน เพื่อหารายได้สมทบเป็นกองทุนจัดซื้ออาหารไว้เลี้ยงลิงตลอดทั้งปี ซึ้งเป็นการแสดงออกในการทำบุญให้ทานแก่สัตว์

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

วนอุทยานโกสัมพี

ตั้งอยู่บ้านหัวขวาง อ.โกสุมพิสัย มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณและมีฝูงลิงแสมขนสีทองอาศัยอยู่นับพันตัว

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน

ตัังอยู่ ต.นาเชือก อ.นาเชือก ภายในเป็นป่าพรุน้ำจืดหรือป่าทามผสมป่าบกทำให้มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตวป่าเป็นที่อยู่อาศัยอของปูทูลกระหม่อม หรือปูแป้ง ซึ้งเป็น ปูที่หายากและพบเพียงแห่งเดียวที่ป่าดูนลำพันเท่านั้น

หาดเจ้าสําราญ

อยู่ที่บ้านวังยาว ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม เป็นหาดที่มีลักษณะส่วนโค้งไปตามลำน้ำซี ระยะทางประมาณ 800 เมตร ในฤดูแล้งน้ำจะลดลงสามารถมองเป็นหาดทรายได้สวยงาม

อุทยานวังมัจฉา

ตั้งอยู่บ้านโขงกุดหวาย ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม มีพื้นที่เป็นเกาะล้อมรอบด้วยน้ำ เป็นแหล่งปลาชุกชุม บนเกาะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนและชมธรรมชาติ