สุวะแวนบริการรถตู้ขอนแก่นให้เช่าให้บริการคณะของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังจัดเวทีสัมมนาวิชาการ(FPO Forum)ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศใช้ร่าง พรบ.การเงินการคลังของรัฐ

ณ.โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น นอกจากนี้ทางคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาและเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอน ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ขอขอบพระคุณทีมงานผู้จัดงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ที่มอบความไว้วางใจ เช่ารถตู้ขอนแก่นกับสุวะแวน
สัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

รถตู้ขอนก่นโดยทีมงานสุวะแวน@โรงแรมพูลแมน

รถตู้ขอนก่นโดยทีมงานสุวะแวน@โรงแรมพูลแมน

คณะผู้รวมงานสัมมนาลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาคำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

คณะผู้รวมงานสัมมนาลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาคำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

รอรับคณะ สศค.(กระทรวงการคลัง)@สนามบินขอนแก่น #เช่ารถตู้ขอนแก่น

รอรับคณะ สศค.(กระทรวงการคลัง)@สนามบินขอนแก่น #เช่ารถตู้ขอนแก่น