สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน . ใช้บริการเช่ารถตู้ขอนแก่น

ลงพื้นที่โครงการในพระราชดำริ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อทำข่าวและติดตามความคืบหน้า โดยตอนเช้าไปรับที่ท่าอากาศยานขอนแก่น เข้าพักที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ และ เข้าเยี่ยมชมพระธาตุยาคูพระธาตุ อ. กมลาไสย ในเช้าวันต่อมาลงทำข่าวและดูพื้นที่โครงการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น
- พัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
- อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
- โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแดนสามัคคี อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
เช่ารถตู้ขอนแก่น

เช่ารถตู้ขอนแก่น

โรงแรมริมปาว กาฬสินธุ์

โรงแรมริมปาว กาฬสินธุ์

โรงแรมริมปาว

โรงแรมริมปาว

เช่ารถตู้ขอนแก่น

เช่ารถตู้ขอนแก่น

ทำขาวประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กาฬสินธุ์

ทำขาวประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กาฬสินธุ์

แก้มลิงหนองเลิงเปือย

แก้มลิงหนองเลิงเปือย

แก้มลิงหนองเลิงเปือย

แก้มลิงหนองเลิงเปือย

แก้มลิงหนองเลิงเปือย

แก้มลิงหนองเลิงเปือย